Όραμα

Προστιθέμενη Αξία

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Interasco Α.Ε.Γ.Α., δεσμευόμαστε για τη δημιουργία μιας εταιρίας προτύπου που θα προσφέρει συνεχώς βελτιούμενα προϊόντα, υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία προς τους ασφαλισμένους, συνεργάτες, μετόχους και συνεργαζόμενες εταιρίες.

Ανάπτυξη

Δεσμευόμαστε για την ενίσχυση της θέσης μας στις Γενικές Ασφαλίσεις, με περαιτέρω ανάληψη εργασιών στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους και στις ασφαλίσεις τεχνικών έργων.

Καινοτομία

Δεσμευόμαστε για τη δυναμική μας είσοδο στον τομέα της ασθενείας, μέσω καινοτόμων, απλών και ευέλικτων προγραμμάτων.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεσμευόμαστε για την ισχυροποίηση της παρουσίας μας στην Ελληνική αγορά και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη περιοχή των αναπτυσσόμενων αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιουργία

Δεσμευόμαστε, για συνεχή προσπάθεια δημιουργίας νέων σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας ανάμεσα στους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές εταιρίες.