Ασφαλίσεις
Αστικής Ευθύνης

H Interasco σας παρέχει μία σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων που σας διασφαλίζουν απέναντι σε οποιοδήποτε λάθος, μικρό ή μεγάλο, δικό σας ή και του προσωπικού σας που μπορεί να επιφέρει υλική ζημία (π.χ. υλικές ζημιές από πυρκαγιά) ή ακόμα και σωματική βλάβη προς οποιοδήποτε τρίτο ή ακόμα και προς το προσωπικό της επιχείρησής σας, εάν είστε εργοδότης.
Εκμεταλλευθείτε την τεχνογνωσία του μητρικού μας ομίλου, για να απαλλαγείτε από το άγχος μελλοντικών οικονομικών επιπτώσεων. Ασφαλίζουμε:

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

 • Καλύπτεται η επαγγελματική ευθύνη του ασφαλισμένου, σύμφωνα με το νόμο, έναντι τρίτων για ζημιές από αμέλεια, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την παροχή λογιστικών/ φοροτεχνικών υπηρεσιών από τον ίδιο ή τους υπαλλήλους του.
 • Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε ανεξάρτητους Λογιστές και Λογιστικά Γραφεία με προσωπικό έως 5 Υπαλλήλους, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με υπηρεσίες λογιστικές / φορολογικές / φοροτεχνικές, τήρηση βιβλίων και διαχείριση μισθοδοσίας. Δεν απευθύνονται σε όσους εργάζονται με έμμισθη σχέση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 • Γεωγραφικά όρια καλύψεων: Ελληνική Επικράτεια
 • Εφαρμοζόμενο Δίκαιο: Ελληνικό Δικαιοδοσία: Δικαστήρια Αθήνας
 • Βάση Κάλυψης: Βάση αναγγελίας απαίτησης (claims made)
 • Η πλήρης περιγραφή της Ασφαλιστικής Κάλυψης αναφέρεται στους όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 • Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 10% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης ανά συμβάν.
 • Δυσφήμιση και συκοφαντική Δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 10% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης ανά συμβάν.
 • Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας 6 μηνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 • Απιστία Υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης ανά συμβάν και επιπλέον ασφάλιστρο 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Τιμολόγηση:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ INTERASCO A.Ε.Γ.Α. έως Ευρώ 500.000
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΚΕΤΟ 5 ΠΑΚΕΤΟ 6
Ανά περιστατικό 30.000€ 50.000€ 100.000€ 200.000€ 300.000€ 500.000€
Αθροιστικά κατ' έτος 60.000€ 100.000€ 200.000€ 300.000€ 300.000€ 500.000€
Ετήσιες αμοιβές Κύκλος εργασιών ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
0 - 50.000 320€ 355€ 420€ 485€ 545€ 650€
50.001 - 150.000 400€ 510€ 600€ 650€ 690€ 890€
150.001 - 300.000 49€ 540€ 630€ 700€ 730€ 960€
300.001 - 500.000 540€ 700€ 860€ 920€ 980€ 1270€
Απαλλαγή ανά απαίτηση 300€ 300€ 300€ 500€ 500€ 750€
 • Καλύπτονται περιπτώσεις λανθασμένων χειρισμών υποθέσεων, νομικών συμβουλών και μη τήρησης προθεσμιών
 • Απώλεια εγγράφων, δυσφήμιση

Τιμολόγηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο  στο prosfores@interasco.gr

 • Καλύπτονται αμέλειες, λάθη, παραλείψεις
 • Καλύπτονται οι ενεργούντες για λογαριασμό της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας
 • Απώλεια εγγράφων, δυσφήμιση, υπέρβαση εξουσίας

Τιμολόγηση

Για τους Αρχιτέκτονες & Πολιτικούς Μηχανικούς απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο στο prosfores@interasco.gr.

Εμπιστευθείτε την τεχνογνωσία της Interasco για να προστατευθείτε από τις συνέπειες λαθών ή παραλείψεων προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ως επαγγελματίες και μπορούν να πλήξουν εσάς ή/και την επιχείρησή σας. Ακολουθούν τα τιμολόγια των χώρων των επιχειρήσεών σας για τους οποίους αναλαμβάνουμε την κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία τους:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ INTERASCO ΑΕΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΠΑΝΣΙΟΝ / ΞΕΝΩΝΩΝ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΚΕΤΟ 5
Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 20.000€ 40.000€ 70.000€ 100.000€ 150.000€
Υλικές ζημιές ανά γεγονός 10.000€ 20.000€ 30.000€ 50.000€ 100.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 40.000€ 80.000€ 120.000€ 150.000€ 250.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 80.000€ 160.000€ 240.000€ 300.000€ 400.000€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση υλικής ζημιάς 150€ 150€ 200€ 200€ 250€
ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Ανά κλίνη 0,77€ 1,22€ 1,53€ 1,67€ 2,20€
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα ανεξάρτητα απο τον αριθμό των κλινών 75€ 75€ 150€ 150€ 200€

Επεκτάσεις κάλυψης

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Αστική ευθύνη λόγω Πυρκαγιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος έναντι πελατών, επισκεπτών, διερχόμενων
 2. 2.Αστική ευθύνη λόγω Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων έναντι πελατών, επισκεπτών, διερχόμενων.
 3. 3.Αστική ευθύνη από τη λειτουργία Ανελκυστήρων.
 4. 4.Αστική ευθύνη λόγω εργασιών ανακαίνισης/συντήρησης, εγκατάστασης προ υπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι 30.000€.
 5. 5.Αστική ευθύνη από την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός της επιχείρησης. — Αστική ευθύνη λόγω πτώσης επιγραφών που βρίσκονται στην πρόσοψη της επιχείρησης.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Για πισίνα/κολυμβητικές δεξαμενές 10% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 2. 2.Για την κάλυψη κλοπής των προσωπικών ειδών των πελατών (εξαιρούνται τα τιμαλφή), με ανώτατο όριο ανά συμβάν και ανά δωμάτιο 500€ και 1.500€ για όλες τις ζημιές που τυχόν θα συμβούν εντός ασφαλιστικής περιόδου. Η κάλυψη αυτή παρέχεται μόνο σε Ξενοδοχειακές μονάδες (όχι σε ενοικιαζόμενα δωμάτια) και ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις διάρρηξης επιβεβαιωμένες από την αστυνομία 15% επί του βασικού ασφαλίστρου
 3. 3.Για την κάλυψη Τροφικής Δηλητηρίασης για τρόφιμα και ποτά που πωλήθηκαν και καταναλώθηκαν εντός της επιχείρησης και εφόσον εμφανίστουν τα ίδια συμπτώματα σε τουλάχιστον 3 άτομα από το ίδιο γεγονός, 15% επί του βασικού Ασφαλίστρου.
 4. 4.Εργοδοτική ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισμένου για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, με επιβάρυνση 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Για ασφάλιση περιορισμένης διάρκειας (π.χ. 6μηνο ή 7μηνο) έκπτωση 20%, ισχυόντων των ελαχίστων ασφαλίστρων.:

 1. Στη κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται
  • Η ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.
  • Η ευθύνη που απορρέει από έλλειψη συντήρησης παντός είδους εγκαταστάσεων ή σε ανεπαρκή ή σε πλημμελή συντήρηση αυτών.
  • Η ευθύνη ναυαγοσώστη και γυμναστή.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΚΕΤΟ 5
Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 20.000€ 40.000€ 70.000€ 100.000€ 150.000€
Υλικές ζημιές ανά γεγονός 10.000€ 20.000€ 40.000€ 60.000€ 100.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 40.000€ 80.000€ 140.000€ 200.000€ 300.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 80.000€ 160.000€ 280.000€ 400.000€ 500.000€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση υλικής ζημιάς 150€ 150€ 150€ 200€ 200€
Ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου μέχρι 5 υπαλλήλους 76€ 105€ 124€ 135€ 170€
Ολικά ασφάλιστρα από 6 έως 25 υπαλλήλους 105€ 115€ 133€ 152€ 210€
Ολικά ασφάλιστρα από 26 έως 50 υπαλλήλους 152€ 180€ 200€ 228€ 285€

Επεκτάσεις κάλυψης

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Αστική Ευθύνη λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης και βραχυκυκλώματος έναντι πελατών, επισκεπτών, διερχόμενων.
 2. 2.Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων (εκτός αν οφείλεται σε ευθύνη συντηρητή)
 3. 3.Αστική Ευθύνη λόγω πτώσης επιγραφών που βρίσκονται στην πρόσοψη της επιχείρησης.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

Εργοδοτική ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισμένου για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, με επιβάρυνση 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Σημειώσεις:

Τα πακέτα αφορούν γραφεία μέχρι 50 υπαλλήλους.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από τη λειτουργία των χωρών της επιχείρησής του και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή του προσωπικού του

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΚΕΤΟ 5
Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 20.000€ 40.000€ 70.000€ 100.000€ 150.000€
Υλικές ζημιές ανά γεγονός 10.000€ 20.000€ 30.000€ 50.000€ 100.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 40.000€ 80.000€ 140.000€ 200.000€ 300.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 80.000€ 160.000€ 280.000€ 400.000€ 500.000€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση υλικής ζημιάς 150€ 150€ 150€ 200€ 200€
Ολικό ασφάλιστρο ανά m2 0,35€ 0,40€ 0,50€ 0,57€ 0,75€
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου 70€ 100€ 120€ 145€ 190€

Επεκτάσεις κάλυψης

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Αστική ευθύνη λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης και βραχυκυκλώματος έναντι πελατών, επισκεπτών, διερχόμενων.
 2. 2.Αστική ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων (εκτός αν οφείλεται σε ευθύνη συντηρητή).
 3. 3.Αστική ευθύνη λόγω πτώσης επιγραφών που βρίσκονται στην πρόσοψη της επιχείρησης.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

Εργοδοτική ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισμένου για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, με επιβάρυνση 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Σημειώσεις:

 1. Η τιμολόγηση ισχύει για χώρους μέχρι 600 τ.μ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Εταιρία.
 2. Τα προγράμματα αφορύν αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως βιβλιοπωλεία, καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων, παιχνιδιών, οπτικών ειδών, δώρων, ανθοπωλεία. Για επιχειρήσεις όπως βενζινάδικα, συνεργεία και εκθέσεις αυτοκινήτων, super market, malls, αλυσίδες καταστημάτων, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Εταιρία.
 3. Διευκρινίζεται ότι δεν παρέχεται κάλυψη για μεμονωμένους χώρους αποθήκευσης ή χώρους όπου υπάρχει παραγωγική διαδικασία σε οποιαδήποτε μορφή.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από την λειτουργία των χωρών της επιχείρησής του και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή του προσωπικού του.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΚΕΤΟ 5
Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 20.000€ 40.000€ 70.000€ 100.000€ 150.000€
Υλικές ζημιές ανά γεγονός 10.000€ 20.000€ 30.000€ 50.000€ 100.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 40.000€ 80.000€ 120.000€ 150.000€ 250.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 80.000€ 160.000€ 240.000€ 300.000€ 400.000€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση υλικής ζημιάς 150€ 150€ 150€ 250€ 250€
Ολικό ασφάλιστρο ανά m2 0,45€ 0,60€ 0,70€ 0,80€ 0,95€
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου 70€ 100€ 130€ 140€ 155€

Επεκτάσεις κάλυψης

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Ευθύνη προϊόντος / τροφική δηλητηρίαση για τρόφιμα και ποτά που πωλήθηκαν και καταναλώθηκαν εντός και εκτός της επιχείρησης και εφόσον εμφανιστούν τα ίδια συμπτώματα σε τουλάχιστον 3 άτομα από το ίδιο γεγονός.
 2. 2.Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων (εκτός αν οφείλεται σε ευθύνη συντηρητή).
 3. 3.Αστική ευθύνη λόγω πτώσης επιγραφών που βρίσκονται στην πρόσοψη της επιχείρησης.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Αστική Ευθύνη λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης και βραχυκυκλώματος έναντι πελατών, επισκεπτών και διερχόμενων με επασφάλιστρο 20% επί του βασικότερου ασφαλίστρου.
 2. 2.Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία πισίνας αύξηση 10% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 3. 3.Αστική Ευθύνη από την λειτουργία παιδότοπου αύξηση 10% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 4. 4.Εργοδοτική ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισμένου για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, με επιβάρυνση 20% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Σημειώσεις:

 1. Με το παρόν πρόγραμμα ασφαλίζονται μόνο επιχειρήσεις εστίασης και κατανάλωσης φαγητών δηλ. εστιατόρια, καφέ, κυλικεία, καταστήματα take away.
 2. Δεν παρέχεται η κάλυψη σε εστιατόρια με ζωντανή μουσική, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια εντός ξενοδοχείων.
 3. Σε περίπτωση αλυσίδας καταστημάτων, η τιμολόγηση θα γίνεται από τον Κλάδο.
 4. Η τιμολόγηση ισχύει για χώρους μέχρι 600 τ.μ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Εταιρία.
 5. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας delivery δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη κάλυψη της Εργοδοτικής Ευθύνης.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από την λειτουργία των χώρων της επιχείρησής του και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή του προσωπικού του.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΚΕΤΟ 5
Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 20.000€ 40.000€ 70.000€ 100.000€ 150.000€
Υλικές ζημιές ανά γεγονός 10.000€ 20.000€ 30.000€ 50.000€ 100.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 40.000€ 80.000€ 120.000€ 150.000€ 250.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 80.000€ 160.000€ 240.000€ 300.000€ 400.000€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση 150€ 150€ 150€ 200€ 250€
ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ανά παιδί/μαθητή
Για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία 0,75€ 0,90€ 1,00€ 1,50€ 1,90€
Για σχολεία, φροντιστήρια 0,45€ 0,60€ 0,75€ 0,95€ 1,20€
Ελάχιστα Ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου 75€ 125€ 140€ 180€ 230€

Επεκτάσεις κάλυψης

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

Αστική ευθύνη λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος έναντι πελατών, μαθητών, επισκεπτών, διερχόμενων.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι των μαθητών από εκπαιδευτικές-ψυχαγωγικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα με επασφάλιστρο 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 2. 2.Για την κάλυψη Τροφικής Δηλητηρίασης (από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν εντός της επιχείρησης) με το ½ των ορίων του πακέτου Γενικής Αστικής Ευθύνης που έχει επιλεγεί και εφόσον εμφανιστούν τα ίδια συμπτώματα σε τουλάχιστον 3 άτομα από το ίδιο γεγονός, 20% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 3. 4.Εργοδοτική ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισμένου για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, με επιβάρυνση 20% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Σημειώσεις:

 1. Για Ιδιωτικά & Δημόσια Κέντρα Τεχνικής Κατάρτισης η τιμολόγηση θα γίνεται απο την Εταιρία.
 2. Δεν καλύπτονται:
  • Ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν προξενηθούν από ή μέσα σε μεταφορικά μέσα.
  • Αλληλοτραυματισμοί / αυτοτραυματισμοί μαθητών, μελών.
  • Ζημιές σε εκθέματα, έργα τέχνης, πολύτιμα / τιμαλφή αντικείμενα καθώς και σε αντικείμενα που έχουν υποκειμενική αξία.
  • Αστική Ευθύνη φύλαξης περιουσιακών στοιχείων μαθητών/επισκεπτών.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από την λειτουργία των χώρων της επιχείρησής του και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή του προσωπικού του.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3 ΠΑΚΕΤΟ 4 ΠΑΚΕΤΟ 5
Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 20.000€ 40.000€ 70.000€ 100.000€ 150.000€
Υλικές ζημιές ανά γεγονός 10.000€ 20.000€ 30.000€ 50.000€ 100.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 40.000€ 80.000€ 120.000€ 150.000€ 250.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 80.000€ 160.000€ 240.000€ 300.000€ 400.000€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση 150€ 150€ 150€ 200€ 200€
Ολικά ασφάλιστρα ανά εγγεγραμένο μέλος,
Μέχρι 50 μέλη 1,10€ 1,30€ 1,70€ 1,85€ 2,10€
Από 51-120 0,90€ 1,10€ 1,30€ 1,65€ 2,00€
Από 121-200 0,70€ 0.75€ 1,10€ 1,45€ 1,80€
Από 201-300 0.60€ 0,80€ 1,00€ 1,30€ 1,70€
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών: 100€

Επεκτάσεις κάλυψης

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Αστική ευθύνη λογω Πυρκαγιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος έναντι πελατών, επισκεπτών, διερχόμενων.
 2. 2.Αστική ευθύνη λόγω Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων έναντι πελατών, επισκεπτών, διερχόμενων.
 3. 3.Αστική ευθύνη από τη λειτουργία Ανελκυστήρων.
 4. 4.Αστική ευθύνη λόγω πτώσης φωτεινών επιγραφών ή και πινακίδων.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 1. 1.Ύπαρξη πισίνας εντός των εγκαταστάσεων 20% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 2. 2.Γήπεδα αθλοπαιδιών 10% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 3. 3.Εργοδοτική ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισμένου για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, με επιβάρυνση 20% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Σημειώσεις:

 1. Για γυμναστήρια με περισσότερα από 300 μέλη η τιμολόγηση θα γίνεται από τον κλάδο. — Δεν καλύπτονται:
 2. Η επαγγελματική ευθύνη, δηλαδή τραυματισμοί ή άλλες σωματικές βλάβες των μελών που προκαλούνται από την άσκησή τους.
 3. Η ευθύνη από τη μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.
 4. Οι ζημιές που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από εργασία, φθορά και γενικά μη καλά συντηρημένους χώρους.
 5. Αθλητικές δραστηριότητες ή/και αυτοτραυματισμοί ή/και αλληλοτραυματισμοί συμμετεχόντων στα αθλήματα.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη των εργοδοτών ή των εκπροσώπων αυτών σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων υπαλλήλων ή εργατών της επιχείρησης.

Καλύπτεται η ευθύνη που έχει μια επιχείρηση προς τρίτα πρόσωπα (καταναλωτές/κατασκευαστής) για τις συνέπειες που απορρέουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.

Η επιλογή ενός συμβολαίου αστικής ευθύνης κατασκευαστή έργου είναι αναγκαία, καθώς η κατασκευή οποιουδήποτε κτηρίου ή έργου υποδομής, εγκυμονεί κινδύνους και συνδέεται με ανθρώπινες αδυναμίες, με σοβαρά κόστη ακόμη και για τον άριστο επαγγελματία Κατασκευαστή.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Kαλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια εργασιών ανέγερσης
οικοδομής γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών καθώς και κατά τη διάρκεια ανακαίνισης τους και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή
παραλείψεις του ιδίου ή του προσωπικού του.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ανώτατα όρια/ Προγράμματα Ασφάλισης
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ 2 ΠΑΚΕΤΟ 3
Σωματικές βλάβες κατ' άτομo 100.000€ 150.000€ 200.000€
Υλικές ζημιές ανά γεγονός 50.000€ 100.000€ 100.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 150.000€ 300.000€ 400.000€
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 300.000€ 500.000€ 600.000€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση υλικής ζημίας 500€ 700€ 750€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ανά απαίτηση υλικής ζημίας 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 600 για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 750 για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ : 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 800 για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις
Ολικό Ασφάλιστρο επί την συμβατική αξία έργου (προϋπολογισμός) 1,00‰ 1,30‰ 1,50‰
Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα 200€ 325€ 390€

Επεκτάσεις κάλυψης

Χωρίς Επιβάρυνση Ασφαλίστρου :

 1. 1.Αστική ευθύνη λόγω πυρκαγιάς, έναντι τρίτων προσώπων που δεν έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών
 2. 2.Αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης οχημάτων
 3. 3.Αστική ευθύνη που προκύπτει από ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις.
 4. 4. Ευθύνη εργοδότη

Με επιβάρυνση Ασφαλίστρου :

 1. 1.Διασταυρούμενη ευθύνη με επιβάρυνση 12% επί του βασικού ασφαλίστρου
 2. 2.Αστική ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με επιβάρυνση 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 3. 3.Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης μεγίστου προϋπολογισμού € 20.000 με απαλλαγή 10% της ζημιάς με
  ελάχιστο € 700 ανά ζημιογόνο γεγονός με επιβάρυνση 25% επί του βασικού ασφαλίστρου
 1. Η τιμολόγηση ισχύει για έργα με προϋπολογισμό μέχρι € 500.000.
 2. Μέγιστη διάρκεια ισχύος οι 18 μήνες.
 3. Για ασφάλιση μικρότερη των 6 μηνών τα ασφάλιστρα μειώνονται κατά 15%. Με ελάχιστο ασφάλιστρο, τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου
 4. Στην ασφάλιση ενδεικτικά δεν συμπεριλαμβάνονται ζημιές :
  4.1 Σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.
  4.2 Στην Περιουσία του Ασφαλιζόμενου.
  4.3 Από την Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα μηχανικού.
  4.4 Από δονήσεις, μετατόπιση ή εξασθένηση στήριξης, από υποχώρηση, κατολίσθηση εδάφους.
  4.5 Από χρήση εκρηκτικών.
  4.6 Μόλυνση περιβάλλοντος
  4.7 Αμιγώς οικονομικές απώλειες.

Οδηγίες, Όροι και Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 • Οι κίνδυνοι που δεν εντάσσονται στις αναγραφόμενες κατηγορίες της Γενικής Αστικής Ευθύνης θα τιμολογούνται από την Εταιρία.
 • Τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο ισχύουν μόνο για τα αντίστοιχα πακέτα καλύψεων με τις ανάλογες απαλλαγές. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητά διαφορετικά όρια κάλυψης, η τιμολόγηση θα γίνεται από την Εταιρία.
 • Όλα τα αναγραφόμενα ασφάλιστρα είναι ολικά, δηλαδή περιλαμβάνουν Δικαίωμα Συμβολαίου και Φόρο Ασφαλίστρου. Τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου ορίζονται στην εκάστοτε κατηγορία και πακέτο.
 • Γεωγραφικά όρια ισχύος εντός της Ελληνικής Επικράτειας για τους χώρους που έχουν δηλωθεί. Για την προσωπική Αστική ευθύνη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Προϋποθέσεις για την ανάληψη είναι η νόμιμη άδεια λειτουργίας και το καθαρό ιστορικό ζημιών κατά την τελευταία πενταετία και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης.
 • Ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης της INTERASCO.
 • Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία της επιχείρησής του.