Αστική ευθύνη D&O

Επαγγελματική Ευθύνη Εκπροσώπων & Στελεχών

Με το πρόγραμμα αστικής ευθύνης D&O καλύπτουμε την αστική ευθύνη από αποφάσεις του Δ.Σ., Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Νομίμων Εκπροσώπων έναντι της Επιχείρησης, των Μετόχων και τρίτων. Επίσης αναλαμβάνουμε τις απαιτήσεις αποζημίωσης από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, καταναλωτές, κ.α. Ειδικότερα παρέχεται προστασία από:

  • Οικονομική απώλεια εξαιτίας προσωπικής ευθύνης
  • Δαπάνες για έξοδα Υπεράσπισης
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων

Τιμολόγηση

Για την ασφάλιση ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών / Στελεχών της προς ασφάλιση εταιρείας υφίσταται ελεύθερη τιμολόγηση από την Εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.