Ασφάλιση Κυβερνοχώρου

Πρόγραμμα Ασφάλισης Κυβερνοχώρου (Cyber Risk Insurance)

Στην ψηφιακή εποχή εντός της οποίας πλέον λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι αναγκαία η διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν και των προσωπικών δεδομένων του πελατολογίου τους απέναντι σε κινδύνους παραβίασης και διαρροής αυτών, που οφείλονται σε κακόβουλα λογισμικά, ιούς αλλά και Hackers.

Η Interasco παραμένοντας πιστή στις ανάγκες σας, καινοτομεί συνδυάζοντας την ανάγκη ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο με την «Ασφάλιση Κυβερνοχώρου». Έτσι, σε περίπτωση επέλευσης ενός περιστατικού ασφαλείας με το πρόγραμμα «Ασφάλισης Κυβερνοχώρου» έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τις οικονομικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της εταιρείας σας, να διατηρήσετε την Εταιρική σας Φήμη και το εταιρικό Brand, και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον κίνδυνο διαρροής των δεδομένων των πελατών σας, παρέχοντάς τους τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση. Το πρόγραμμα «Ασφάλισης Κυβερνοχώρου» καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες επιχειρήσεων όπως: επιχειρήσεις Υπηρεσιών Υγείας, Ξενοδοχεία, ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), δικηγορικές εταιρείες.

Οι καλύψεις που σας προσφέρουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Κυβερνοχώρου είναι οι ακόλουθες:

  • Κάλυψη νομικών εξόδων, απαιτούμενων για τη διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.
  • Ενημέρωση του πελατολογίου για το περιστατικό ασφαλείας και παροχή υπηρεσίας Εξυπηρέτησης πελατών από κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
  • Κάλυψη εξόδων απαιτούμενων για συμβουλευτική από Ειδικούς Διαχείρισης Κρίσεων και Δημοσίων σχέσεων.
  • Παροχή Νομικών συμβουλών και υποστήριξη στην αξιολόγηση των νομικών συνεπειών από την παραβίαση των δεδομένων.
  • Παροχή εξειδικευμένων Ερευνητών Ασφαλείας, για τον έλεγχο της αιτίας και της έκτασης του φαινομένου παραβίασης.
  • Αποζημιώσεις τρίτων ζημιωθέντων λόγω διαρροής δεδομένων.
  • Παροχή εξειδικευμένων διαπραγματευτών σε περίπτωση Εκβιασμού αποκάλυψης πληροφοριών ή περιστατικού παραβίασης.
  • Πρόστιμα και κυρώσεις που ασφαλίζονται από τον νόμο.
  • Έξοδα ανάκτησης δεδομένων που χάθηκαν λόγω περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων.
  • Απώλεια Κερδών σε περίπτωση Διακοπής Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου οφειλόμενη σε μη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας ή/και σε άρνηση παροχής υπηρεσίας αυτών λόγω παραβίασης ασφάλειας ή επίθεσης από Hackers.