Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας : INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.Ε.Γ.Α., έδρα Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 44 & Κάλβου, ΤΚ 15233, τηλ. 2106793100, Email : [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): e-mail: [email protected]     τηλ: 210 6793292

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Στο πλαίσιο αυτό, η INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. σας ενημερώνει με το παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (ο ΓΚΠΔ), για την ορθή και σύννομη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (τα δεδομένα), τα οποία μας παρέχετε και γνωστοποιείτε, με οποιονδήποτε τρόπο, συναλλασσόμενος/η με την Εταιρεία μας, , μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων μας ή των συνεργαζομένων μαζί μας διαμεσολαβητών ή και άλλων συνεργατών, και τα οποία δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς.

Είδη δεδομένων

Οι κατά τα άνω συλλεγόμενες πληροφορίες, ανάλογα με τον σκοπό συναλλαγής σας με την Εταιρεία μας, μπορεί να περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισης ή στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης, στο ασφαλιστήριό σας, καθώς και στα αναγκαία ερωτηματολόγια, έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αντίστοιχη αίτησή σας, και τέτοιες πληροφορίες μπορεί να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων :

α) δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email),

β) δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κλπ. κάρτες),

γ) δεδομένα ασφάλισης, ειδικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων δεδομένων υγείας, ή μη, απαραίτητα για την εκτίμηση και σύναψη ασφάλισης και για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. ιστορικό ασφαλιστικής κάλυψης, πλήρες ιατρικό ιστορικό, πληροφορίες σχετικά με οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, με ενδιαφέροντα, hobby, τρόπο ζωής),

δ) δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση του αιτήματός σας, και κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο, στο οποίο ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης και διακανονισμού απαραίτητα για τη διαχείριση απαίτησης καταβολής αποζημίωσης ή καταβολής ασφαλίσματος.

Σκοποί επεξεργασίας

 • Κάθε επεξεργασία αναγκαία για να απαντήσουμε στο σχετικό αίτημά σας, και για την εν γένει εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση κινδύνου, προσυμβατικά (π.χ. προασφαλιστικός έλεγχος), ή και κατά τη διάρκεια ισχύος ασφαλιστικής σύμβασης, ο καθορισμός γενικών και ειδικών όρων ασφάλισης και του ανάλογου ασφαλίστρου, η διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, και μετά τη λήξη της, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου, του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος), καθώς και η αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτίμηση προφίλ κινδύνου και λήψη απόφασης,
 • Συμμόρφωση της Εταιρείας μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 • Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας μας, όπως για λόγους πρόληψης ασφαλιστικής εξαπάτησης.
 • Εμπορική επικοινωνία, ενημέρωσή σας ως προς την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και προώθηση νέων ασφαλιστικών προϊόντων μας, με τη συγκατάθεσή σας, καθώς και δυνατότητα επικοινωνία για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
 • Έρευνα που δύναται η Εταιρεία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις σας ασφάλισης

Αποδέκτες:

 • η Εταιρεία μας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της.
 • τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία συνεργαζόμαστε γενικά στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητάς μας, και τα οποία ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ΄ εντολή μας δεσμεύονται συμβατικά με κατάλληλους όρους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, για την προστασία των δεδομένων,
 • η μητρική μας εταιρεία HAREL Insurance Investments & Financial Services Ltd.  Όμιλος που ανήκει η Εταιρεία μας, για τη διαβίβαση περιορισμένων  δεδομένων απλών, όχι ειδικών κατηγοριών,
 • άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες, μετά από υποβολή νόμιμου αιτήματος,
 • δημόσιες / δικαστικές αρχές.

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την παροχή καλύψεων και υπηρεσιών που συνδέονται με αντίστοιχη αίτησή σας ή και απορρέουν από το ασφαλιστήριό σας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Διαβίβαση σε τρίτη χώρα: Εφόσον απαιτηθεί διαβίβαση σε χώρα εκτός ΕΟΧ, και δη στην άνω μητρική μας HAREL, θα εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις των άρθρων 44 κι επ. του ΓΚΠΔ, και θα παρέχονται οι  κατάλληλες εγγυήσεις για επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Χρονικό διάστημα διατήρησης: Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση αιτήματος ή αίτησής σας, της ασφαλιστικής σας σύμβασης, ή άλλης μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, και όσο προβλέπεται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής και σε λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Δικαιώματα υποκειμένου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ, και σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης, για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, και τους αποδέκτες τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών, προσωπικών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν, με την επιφύλαξη της Εταιρείας, για μη διαγραφή όταν η διατήρησή τους απαιτείται για την τήρηση νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, για σκοπούς καταπολέμησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης, ή για τη θεμελίωση ή απόκρουση αξιώσεων, της Εταιρείας, του υποκειμένου ή τρίτων, ή και για σκοπούς αρχειοθέτησης, έρευνας, στατιστικούς, εφόσον τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης, σε περίπτωση π.χ. αμφισβήτησης της ακρίβειας τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, με την ίδια κατά τα άνω επιφύλαξη της Εταιρείας, όταν η επεξεργασία τους απαιτείται για την τήρηση νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, ή από τη σύμβαση ή αίτημά σας, για σκοπούς καταπολέμησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης, ή για τη θεμελίωση ή απόκρουση αξιώσεων, της Εταιρείας, του υποκειμένου ή τρίτων.
 • Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
 • Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης που έχετε παράσχει με την υπογραφή σας σε οποιοδήποτε έντυπο της Εταιρείας μας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων, κατά το προσυμβατικό στάδιο ή δεδομένων απολύτως αναγκαίων για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, έχουμε το δικαίωμα  ανάλογα να αρνηθούμε τη σύναψη σύμβασης ή να καταγγείλουμε υφιστάμενη σύμβαση, αντίστοιχα, αφού δεν θα μπορούμε πλέον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρεία μας, ή να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στο email: [email protected] .

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το σχετικό έντυπο.

Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, www.dpa.gr)