Αστική ευθύνη

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης για Ιδιώτες

Ορισμός Αστικής Ευθύνης

Σύμφωνα με τη νομική ορολογία η Αστική Ευθύνη αφορά την περίπτωση που ένα πρόσωπο καλείται να αποκαταστήσει την όποια υλική ζημιά ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτο πρόσωπο λόγω παράλειψης ή εσφαλμένης ενέργειάς του.

Η Interasco βρίσκεται δίπλα στους ιδιώτες για να προστατεύσει ασφαλιστικά τέτοιες περιπτώσεις, τηρώντας τη δέσμευσή της για εντιμότητα απέναντι στον πελάτη και άμεση αποζημίωση.

Ιδιωτική / Οικογενειακή Αστική Ευθύνη και Επέκταση για Κατοικίδια

Καλύπτουμε λάθη ή παραλείψεις δικά σας ή κάποιου μέλους της οικογένειάς σας που συνοικεί μα εσάς (ο / η σύζυγος μέχρι 2 τέκνα ηλικίας έως και 18 ετών ή έως και 25 ετών εφόσον σπουδάζουν) που ενδέχεται να προξενήσουν υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή/και θάνατο σε τρίτους. Τα προαναφερόμενα λάθη και παραλείψεις δύνανται να απορρέουν από τις συνηθισμένες ατομικές ή οικογενειακές δραστηριότητες του καθημερινού βίου, εξαιρώντας κάθε επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα. Καλύπτουμε επίσης ζημίες που μπορεί να προξενήσει σε τρίτα πρόσωπα το κατοικίδιό σας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ INTERASCO ΑΕΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Ακινήτων και Διαχειριστών Πολυκατοικιών

Καλύπτουμε τις υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν προς τρίτους είτε από τη χρήση του ακινήτου είτε της πολυκατοικίας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ INTERASCO ΑΕΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδηγίες, Όροι και Προϋποθέσεις ασφάλισης για τα προγράμματα γενικής αστικής ευθύνης ιδιώτη:

  • Οι κίνδυνοι που δεν εντάσσονται στις αναγραφόμενες κατηγορίες της Γενικής Αστικής Ευθύνης θα τιμολογούνται από την Εταιρία.
  • Τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο ισχύουν μόνο για τα αντίστοιχα πακέτα καλύψεων με τις ανάλογες απαλλαγές. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητά διαφορετικά όρια κάλυψης, η τιμολόγηση θα γίνεται από την Εταιρία.
  • Όλα τα αναγραφόμενα ασφάλιστρα είναι ολικά, δηλαδή περιλαμβάνουν Δικαίωμα Συμβολαίου και Φόρο Ασφαλίστρου. Τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου ορίζονται στην εκάστοτε κατηγορία και πακέτο.
  • Γεωγραφικά όρια ισχύος εντός της Ελληνικής Επικράτειας για τους χώρους που έχουν δηλωθεί. Για την προσωπική Αστική ευθύνη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προϋποθέσεις για την ανάληψη είναι η νόμιμη άδεια λειτουργίας και το καθαρό ιστορικό ζημιών κατά την τελευταία πενταετία και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης.
  • Ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης της INTERASCO.