Εγγραφή & Χρήση Προγράμματος Επιβράβευσης «ευχαριστώ»

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Η “INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.”, με διακριτικό τίτλο «Interasco ΑΕΓΑ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου B 44 & Κάλβου, 15233), τηλ. 210 6793100 (εφεξής καλούμενη «Εταιρία») έχει αναπτύξει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης “ευχαριστώ” (εφεξής το «Πρόγραμμα»), με σκοπό την επιβράβευση των Ασφαλισμένων πελατών της, που επιλέγουν να εγγραφούν Μέλη του Προγράμματος, από τη συνολική συναλλακτική σχέση τους με την Εταιρεία και με βάση τα ασφαλιστικά προϊόντα που κατέχουν.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής του στο Πρόγραμμα ως Μέλος, κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης  απαιτείται να διαβάσει προηγουμένως τους παρακάτω Όρους και τις παρακάτω προϋποθέσεις, και να συναινέσει σε αυτούς.  Η εγγραφή  και η χρήση ακολούθως κάθε φορά του Προγράμματος σημαίνει ότι το Μέλος έλαβε γνώση, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους Όρους που διέπουν το Πρόγραμμα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω και ισχύουν κάθε φορά, και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτούς και από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Όροι του προγράμματος

Εγγραφή Μέλους

 1. Μέλος στο Πρόγραμμα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ενήλικο (ηλικίας άνω των 18 ετών) Φυσικό Πρόσωπο το οποίο, κατά τη στιγμή της εγγραφής, είναι κάτοχος τουλάχιστον ενός ασφαλιστικού προϊόντος εν ισχύ εκδόσεως της Εταιρίας (εφεξής ο Πελάτης-Μέλος).
 2. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα ψηφιακής εξυπηρέτησης Πελατών MyInterasco, η οποία τηρείται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.interasco.gr, και με την επιλογή της ένταξης στο Πρόγραμμα, είτε κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού Χρήστη, είτε μέσα από το λογαριασμό υφιστάμενου Χρήστη (εφεξής ο λογαριασμός My Interasco). Εγγραφή στο Πρόγραμμα κατά τα άνω μπορεί να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Προγράμματος για smartphones. Επίσης, αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί καλώντας το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας στο τηλ. 210 6793100, με την καταγραφή του σχετικού αιτήματος, και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των παρακάτω όρων 3 και 4.
 3. Εγγραφή στο Πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατά την αγορά νέου ασφαλιστικού προϊόντος εκδόσεως της Εταιρείας ή και κατά την ανανέωση υπάρχοντος ασφαλιστικού προϊόντος εκδόσεως της.
 4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Πρόγραμμα «ευχαριστώ» αθροιστικά είναι οι εξής:
 • η παροχή από τον πελάτη – Μέλος, με καταχώριση στην αντίστοιχη αίτηση εγγραφής, των πλήρων ατομικών στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γεννήσεως, φύλο, ΑΦΜ, αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου), και από τα στοιχεία επικοινωνίας του ειδικότερα είναι απαραίτητη η παροχή καθορισμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσής του (e-mail),η οποία θα χρησιμοποιείται και για την είσοδό του στο Πρόγραμμα, με τους προσωπικούς κωδικούς του,
 • η παροχή από τον πελάτη – Μέλος της σύμφωνης γνώμης του για την αποκλειστική επικοινωνία της Εταιρείας μαζί του με ηλεκτρονικό τρόπο και για την αντίστοιχη πληροφόρησή του ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής τους σχέσης συνολικά. Κατ’ ακολουθία αυτού, η Εταιρεία δεν θα αποστέλλει πλέον στον πελάτη της και Μέλος έντυπες ειδοποιήσεις και έντυπα παραστατικά (πχ. ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλίστρων, κύριο σώμα ασφαλιστηρίου συμβολαίου / ανανέωση συμβολαίου / πρόσθετη πράξη συμβολαίου), τα οποία γίνεται αποδεκτό από τον πελάτη-Μέλος ότι μπορούν να του αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην κατά τα άνω καθοριζόμενη καταχωρισθείσα ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Σε κάθε περίπτωση, τα έγγραφα και κατά νόμο προβλεπόμενα έντυπα, που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα της Εταιρείας τα οποία κατέχει ο πελάτης, βάσει αντίστοιχης ασφαλιστικής σύμβασης, θα τηρούνται συγκεντρωτικά το λογαριασμό του My Interasco, μέσα από τον οποίο και είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμα προς τον ίδιο . Η Εταιρεία θα αποστέλλει και όλες τις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις στην κατά τα άνω καθοριζόμενη από τον Πελάτη – Μέλος ηλεκτρονική διεύθυνσή του, και επιπλέον τις σχετικές ειδοποιήσεις ή /και ενημερωτικά μηνύματα θα προωθεί και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου  που έχει δηλώσει ο Πελάτης – Μέλος, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση του Πελάτη.Η κατά τα άνω ηλεκτρονική επικοινωνία και πληροφόρηση ισχύει αντί της έντυπης, με την οποία έχει την ίδια ισχύ.
 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Πρόγραμμα χωρίς υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του αιτούντα.
 2. Tο Μέλος υποχρεούται να επικαιροποιεί τα ατομικά στοιχεία του λογαριασμού του My Interasco και ειδικά τα απαραίτητα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας του της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email)και του αριθμού κινητού τηλεφώνου που δήλωσε και καταχώρισε κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα, όταν κι εφόσον επέλθει οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή σε αυτά, οφείλοντας να γνωστοποιεί στην Εταιρεία έγκαιρα κάθε αλλαγή τους, και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εκτός από την επικαιροποίησή τους μέσω του λογαριασμού του My Interasco, διαφορετικά η Εταιρία καμία ευθύνη δεν φέρει από μη ειδοποίηση ή πληροφόρηση του Μέλους, εξαιτίας απώλειας αλληλογραφίας ή διακοπής επικοινωνίας με το Μέλος.
 3. Το Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφήτου από το Πρόγραμμα και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σ’ αυτό. Το αίτημα διαγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ίδιο το εγγεγραμμένο Μέλος στα στοιχεία λογαριασμού του «My Interasco» επιλέγοντας τη «Διαγραφή λογαριασμού», ή να υποβληθεί στο Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Εταιρίας (2106793100), όπου θα καταγράφεται το σχετικό αίτημά του, ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]). Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος καθώς και οι πόντοι που έχει συλλέξει και δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί θα διαγράφονται από το Πρόγραμμα.

 Συλλογή Πόντων

 1. Κάθε Μέλος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα συλλέγει πόντους κατά και από την ημερομηνία εγγραφής του στο Πρόγραμμα. Οι πόντοι θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Συλλογής Πόντων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων. Ο Πίνακας Συλλογής Πόντων βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο πατώντας εδώ. Η συλλογή πόντων για κάθε ασφαλιστικό προϊόν του Μέλους ξεκινά με την εμπρόθεσμη εξόφληση των συμβατικών ασφαλίστρων του προϊόντος ή με την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης αυτών σε περίπτωση τμηματικής καταβολής των ασφαλίστρων, σύμφωνα και με τους γενικούς και ειδικούς όρους του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 2. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τον Πίνακα Συλλογής Πόντων μερικώς ή ολικώς, χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του Μέλους και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, η ημερομηνία έναρξης ισχύος και διάρκειάς της (εάν υφίσταται), μπορεί να γνωστοποιείται στο Μέλος είτε στα στοιχεία επικοινωνίας του τα οποία έχει καταχωρίσει στο λογαριασμό του My Interasco, ή και μόνο με ανάρτησή της στο site της Εταιρίας.
 3. Σε περίπτωση που το Μέλος προβεί σε ακύρωση ή μη ανανέωση συμβολαίου με το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, διακόπτεται αυτομάτως η συλλογή επιπλέον πόντων. Η δυνατότητα συλλογής πόντων για άλλα ασφαλιστικά προϊόντα που μπορεί το Μέλος να διατηρεί με την Εταιρία δε διακόπτεται και συνεχίζεται κανονικά.
 4. Οι πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.
 5. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.

 Εξαργύρωση & Διάρκεια Ισχύος Πόντων

 1. Οι Πόντοι που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν, μερικώς ή ολικώς, για απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις, με χρήση δωροεπιταγών (voucher) προκαθορισμένης αξίας (βλ. όρο 14.), εκδόσεως της Εταιρίας, ή με κουπόνια – διατακτικές έκδοσης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ο κατάλογος των συνεργαζόμενων με το Πρόγραμμα επιχειρήσεων, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εξαργύρωσης ανά συνεργαζόμενη επιχείρηση, είναι αναρτημένος, και ενημερωμένος όπως ισχύει κάθε φορά, στο site της Εταιρίας (κάντε κλικ εδώ να δείτε τον κατάλογο).
 2. Ο ελάχιστος αριθμός πόντων που απαιτείται να έχει συλλέξει το Μέλος για δυνατότητα εξαργύρωσης είναι 3.000 πόντοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δωροεπιταγή/κουπόνι-διατακτική αξίας €3. Οι διαθέσιμες δωροεπιταγές/κουπόνια-διατακτικές που θα μπορεί το Μέλος να αποκτήσει ανάλογα με τους πόντους που έχει συλλέξει είναι πέντε (5) στον αριθμό και έχουν προκαθορισμένη αξία που φαίνεται ακολούθως:
  Δωροεπιταγή / κουπόνι-διατακτική των €3 για 3000 πόντους, των € 6 για 6000 πόντους, των € 9 για 9000 πόντους, των € 18 για 18000 πόντους, των € 30 για 30000 πόντους.
 1. Ανάλογα με τους διαθέσιμους πόντους προς εξαργύρωση το Μέλος θα επιλέγει σε ποια από τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις επιθυμεί να εξαργυρώσει τους πόντους του, επιλέγοντας πότε και ποιας αξίας δωροεπιταγή/κουπόνι – διατακτική επιθυμεί να του αποσταλεί προς εξαργύρωση.
 2. Οι δωροεπιταγές/κουπόνια – διατακτικές ισχύουν από τη στιγμή που θα εκδοθούν και μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους και μέχρι να χρησιμοποιηθούν σε μια από τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση πάντα της διατήρησης σε ισχύ της συνεργασίας της Εταιρίας με αυτές, καθώς επίσης και της διατήρησης σε ισχύ του ασφαλιστικού προϊόντος με το οποίο αποκτήθηκαν. Η διάρκεια ισχύος των δωροεπιταγών/κουπονιών – διατακτικών είναι 90 ημέρες.
 3. Η εξαργύρωση δωροεπιταγής/κουπονιού-διατακτικής προϋποθέτει την επίδειξή της (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στο ταμείο της εκάστοτε συνεργαζόμενης με το Πρόγραμμα επιχείρησης ή τη χρήση της στο διαδικτυακό χώρο αυτής, με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν στο site της Εταιρίας.
 4. Η κάθε δωροεπιταγή/κουπόνι-διατακτική εξαργυρώνεται σε συναλλαγή ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά καταστήματα ή στο διαδικτυακό χώρο της συνεργαζόμενης με το Πρόγραμμα επιχείρησης που αναφέρεται πάνω στη δωροεπιταγή/κουπόνι-διατακτική. Η κάθε δωροεπιταγή/κουπόνι-διατακτική ισχύει για μια μόνο συναλλαγή. Σε κάθε συναλλαγή μπορεί να εξαργυρωθεί μία μόνο δωροεπιταγή/κουπόνι-διατακτική εφόσον αφορά σε ηλεκτρονικό κατάστημα και ανάλογα με τον επιλεγμένο συνεργάτη.
 5. Σε περίπτωση εξαργύρωσης Πόντων, αυτοί αφαιρούνται από το Λογαριασμό Πόντων του Μέλους, και δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων για οποιονδήποτε λόγο.
 6. Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από την Εταιρία ή/και τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις.
 7. Σε περίπτωση που το Μέλος προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστικού του προϊόντος ή δεν προβεί σε ανανέωση του τελευταίου, ισχύουν τα ακόλουθα:
 8. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, οι συσσωρευμένοι πόντοι που αφορούν στο προϊόν αυτό λήγουν ένα μήνα μετά την ακύρωσή του εάν το Μέλος διαθέτει μόνο ένα ενεργό ασφαλιστικό προϊόν στο ΑΦΜ του. Εάν το Μέλος διαθέτει δύο και άνω ασφαλιστικά προϊόντα στο ΑΦΜ του οι συσσωρευμένοι πόντοι του ακυρωθέντος προϊόντος μέχρι την ημερομηνία της ακύρωσης δε λήγουν.
 9. Σε περίπτωση λήξης/μη ανανέωσης ενός ασφαλιστικού προϊόντοςοι συσσωρευμένοι πόντοι λήγουν δύο μήνες μετά εάν το Μέλος διαθέτει μόνο ένα ενεργό ασφαλιστικό προϊόν στο ΑΦΜ του. Εάν το Μέλος διαθέτει δύο και άνω ασφαλιστικά προϊόντα στο ΑΦΜ του οι συσσωρευμένοι πόντοι του μη ανανεωθέντος προϊόντος λήγουν δύο μήνες μετά τη λήξη του τελευταίου ενεργού συμβολαίου του ΑΦΜ του Μέλους.
 10. Σε εκάστη εκ των άνω περιπτώσεων το Μέλος ευθύνεται το ίδιο για την έγκαιρη εξαργύρωση των πόντων του προτού ακυρώσει το ασφαλιστικό προϊόν ή πριν από την ημερομηνία λήξης και μη ανανέωσης αυτού, άλλως οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη λήγουν στις χρονικές περιόδους που ορίστηκαν προηγουμένως και δεν δύναται στη συνέχεια να εξαργυρωθούν. Οι πόντοι που λήγουν δεν επανακτώνται σε καμία περίπτωση.
 11. Το Μέλος ενημερώνεται για τις εκάστοτε ισχύουσες δυνατότητες-οδηγίες εξαργύρωσης στις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις μέσω του αντίστοιχου διαδικτυακού τόπου (internet site) της Εταιρίας https://interasco.gr ή και μέσω της εφαρμογής του προγράμματος για smartphones.
 12. Η Εταιρία μπορεί να ανακοινώνει στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές συλλογής ή εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιπλέον ειδικές προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε ομάδες Μελών ανάλογα με τον κλάδο των ασφαλιστικών προϊόντων που κατέχουν, είτε σε επιλεγμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας.
 13. Για την εξαργύρωση των πόντων επιβράβευσης των Μελών του Προγράμματος σε ορισμένη επιχείρηση μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση η διασύνδεση με το αντίστοιχο πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty) εκείνης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ειδικότερα στον σχετικό κατάλογο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (βλ. άνω όρο 13). Διευκρινίζεται ότι σε τέτοια ως άνω περίπτωση η συνεργαζόμενη επιχείρηση είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των πελατών – Μελών της Εταιρείας για την τήρηση των όρων εγγραφής τους και χρήσης εκ μέρους τους του δικού της προγράμματος loyalty.
 14. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την τιμή, την παράδοση, την ποιότητα κλπ. των αγαθών ή/και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη του Προγράμματος από τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοδήποτε Μέλος κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις, ούτε για τη μη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση.

 Ενημέρωση Μέλους για τους διαθέσιμους Πόντους

 1. Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση, καθώς και για τους Πόντους που έχουν εξαργυρωθεί, μέσω του λογαριασμού του My Interasco, ή μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος για smartphones.
 2. Εκτός των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το Μέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω και κάθε πρόσφορου μέσου, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή μεταγενέστερα (σύμφωνα με τους άνω όρους 4 και 6).

 Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος

 1. Η Εταιρία διατηρεί ελεύθερα το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω του internet site της Εταιρίας https://interasco.gr ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση της Εταιρίας, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή/και η εξαργύρωση Πόντων μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος από το Μέλος.
 2. Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα το internet site της Εταιρίας https://interasco.gr για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.
 3. Η Εταιρία διατηρεί ελεύθερα το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη του Προγράμματος με ανακοίνωση που θα αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της https://interasco.gr ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα Μέλη του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους διαθέσιμους πόντους τους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορισθεί από την Εταιρία.
 4. Η εταιρία διατηρεί ελεύθερα το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο μέλος ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.

 Προσωπικά Δεδομένα

 1. Κάθε Πελάτης – Μέλος του Προγράμματος συμφωνεί  και αποδέχεται ότι τα στοιχεία του, τα οποία με τη συναίνεσή του καταχωρίζει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του My Interasco και την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, όπως αυτά οφείλει να τα τηρεί επικαιροποιημένα, θα τηρούνται από την Εταιρεία στο ίδιο αρχείο που η Εταιρεία τηρεί σύννομα ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, για τους σκοπούς που εξυπηρετούν την εν γένει μεταξύ τους συναλλακτική σχέση, επιπλέον και για την υποστήριξη και διαχείριση του παρόντος Προγράμματος και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.Ο Πελάτης – Μέλος αναγνωρίζει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του εντύπου της Εταιρείας “Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”, σχετικά  την επεξεργασία των δεδομένων του βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το οποίο έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως (δείτε και εδώ), συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων του ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού χρήσης, εναντίωσης, φορητότητας των δεδομένων του, καθώς επίσης και του δικαιώματος ανάκλησης της συναίνεσής του ως προς την χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρία ή τους συνεργάτες της. Επιπλέον της άνω ενημέρωσης γνωστοποιείται με τον παρόντα όρο στα Μέλη ότι για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος, μεταξύ των αποδεκτών των δεδομένων τους, θα είναι η εταιρία με επωνυμία «Intelli Solutions», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 46, 17676), στην έκταση των υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM Customer Relationship Management) που παρέχει για λογαριασμό της Εταιρίας, και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησής του Προγράμματος.Ο πελάτης _ Mέλος  αποδέχεται ότι είναι ενήμερος και έχει διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της www.interasco.gr (δείτε εδώ).Η παροχή από οποιοδήποτε Μέλος  στοιχείων – προσωπικών δεδομένων του προς οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις, γίνεται με ευθύνη του ίδιου του παρέχοντος Μέλους, και έναντι αυτού μόνη υπεύθυνη για την αντίστοιχη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων του καθίσταται η επιχείρηση, η οποία συνέλεξε τα δεδομένα για την εξυπηρέτηση δικής της συναλλακτικής σχέσης με το Μέλος.
 1. Ο Πελάτης – Μέλος του Προγράμματος κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης, συναινώντας στην εγγραφή του, αποδέχεται την αποστολή από την Εταιρεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που θα καταχωρήσει ενημερωτικού υλικού (newsletter) που θα τον ενημερώνει σχετικά με προσφορές που θα πραγματοποιούν οι συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης επιχειρήσεις, στα πλαίσια του προγράμματος.

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο internet site της εταιρείας, και ειδικά εκείνες που αφορούν στο Πρόγραμμα «ευχαριστώ» και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της Εταιρίας προς τα Μέλη του Προγράμματος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προορίζονται για προσωπική, μη εμπορική, χρήση των Μελών. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των εν λόγω πληροφοριών.
 2. Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Eταιρίας, φωτογραφίες, γραφικά, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, και κάθε άλλο στοιχείο που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία https://www.interasco.gr/ και αφορά ειδικότερα στο Πρόγραμμα «ευχαριστώ» και στις εφαρμογές διαχείρισής του, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Eταιρίας. Απαγορεύεται στον χρήστη/Μέλος η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση των ανωτέρω, πέραν της χρήσης που ρητώς καθορίζεται με τους παρόντες όρους, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 3. Η χρήση του Προγράμματος μέσω της χρήσης του λογαριασμού My Interasco υπόκειται και στους σχετικούς όρους χρήσης ιστοσελίδας της Εταιρείας (δείτε εδώ)