Τεχνικές
ασφαλίσεις

Στην Interasco μπορούμε να σας προσφέρουμε απλές λύσεις για όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και για τα έργα που αναλαμβάνετε, απέναντι σε οποιοδήποτε απρόβλεπτο και αιφνίδιο κίνδυνο σας απειλεί.

Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων και καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή έργου: Καλύπτονται οι ανεγέρσεις κατοικιών, βιομηχανικών μονάδων, οι οδικές κατασκευές κλπ.
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου ανέγερσης: Καλύπτονται οι εργασίες συντήρησης/επισκευές σε διυλιστήρια.
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στον κίνδυνο είτε εξολοκλήρου ή συνασφαλιστικά.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.