Οικονομικά Στοιχεία

Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε Οικονομικά Στοιχεία που αφορούν την Interasco Α.Ε.Γ.Α.

Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

* Ορθή επανάληψη λόγω οριστικοποίησης των οικονομικών μεγεθών.
** Ορθή επανάληψη λόγω ανακατατάξεων κονδυλίων.