Οικονομικά στοιχεία

Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε Οικονομικά Στοιχεία που αφορούν την Interasco Α.Ε.Γ.Α.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Ανακοινώσεις

Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016
31/12/2015 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/06/2015 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2014 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη*)
30/06/2014 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2013 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη*)
30/06/2013 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη**)
31/12/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός (Ορθή επανάληψη*)
30/09/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/06/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/03/2012 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/09/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/06/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/03/2011 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/09/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/06/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/03/2010 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/09/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
→ 30/06/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/03/2009 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/09/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/06/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/03/2008 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/09/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
30/06/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/03/2007 Συνοπτικός Ισολογισμός
31/12/2006 Συνοπτικός Ισολογισμός

* Ορθή επανάληψη λόγω οριστικοποίησης των οικονομικών μεγεθών .

** Ορθή επανάληψη λόγω ανακατατάξεων κονδυλίων .