Φωτοβολταϊκά συστήματα

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές προς τρίτους που ενδέχεται να προκύψουν ως συνέπεια των εργασιών συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης και αντικατάστασης φθαρμένων υλικών και παρακολούθησης της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι αναλυτικότερα:

 • Πυρκαγιά και αστική ευθύνη συνεπεία αυτής
 • Άμεση πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη και αστική ευθύνη συνεπεία αυτής
 • Πτώση αεροσκάφους (ή / και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό)
 • Ζημιές από καπνό
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
 • Ζημιές από χιόνι, χαλάζι, παγετό
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή / και αναρριχήσεως (& ζημιές από κλοπή)
 • Σεισμός
 • Καθίζηση, κατολίσθηση
 • Αστική ευθύνη επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών ζημιών
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Δαπάνες απαραίτητες για έξοδα/ αμοιβές αρχιτεκτόνων κλπ
 • Δαπάνες απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση και περιορισμό της καλυπτόμενης υλικής ζημίας
 • Αυτόματη ανασύσταση κεφαλαίων κατόπιν υλικών ζημιών με καταβολή αναλογούντος ασφαλίστρου
 • Αξία αντικατάστασης (αξίας καινούργιου)
 • Απώλεια κερδών

Επιπλέον καλύπτουμε:

 • Ζημιές σε τρίτα πρόσωπα από τους υπεργολάβους ή άτομα μη εξαρτώμενα από εσάς ως ασφαλισμένο.
 • Ευθύνη του Κ.τ Ε. που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα
 • Ευθύνη εργοδότου πέραν του ΙΚΑ.